นาย รัติพงศ์ เทพสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 
การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 
     
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 09/09/52น้ำตกขุนกรณ์สูงเด่นเป้นสง่า ถนนท่องเที่ยววัฒนธรรมล้านนา บูชาพระธาตุศรีจอมจันทร์

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ อบต.แม่กรณ์


สร้างเศรษฐกิจพอเพียง                               เคียงคู่ โครงสร้างพื้นฐานดีพร้อม                 
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติต้องพัฒนา        นำพาสังคมเข้มแข็ง     สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

"คำขวัญ"

" น้ำตกขุนกรณ์สูงเด่นเป็นสง่า ถนนท่องเที่ยววัฒนธรรมล้านนา บูชาพระธาตุศรีจอมจันทร์ "

 

ประวัติความเป็นมาของตำบลแม่กรณ์
             ตำบลแม่กรณ์เป็นตำบลที่อยู่ในเขตอำเภอเมือง มีการตั้งถิ่นฐานเป็นเขตตำบลแม่กรณ์ เมื่อปี พ . ศ. 2458 โดยมี นายก อง พรหมโวหาร เป็นกำนัน ปกครองตำบลแม่กรณ์เป็นคนแรก ต่อมาในปี พ. ศ.2529 ได้แบ่งแยกตำบลแม่กรณ์ออกไปอีก 1 ตำบล คือ ตำบลโป่งแพร่ โดย ปัจจุบันมีนายประยูร เดชะคำแก่นเป็นกำนัน โดยแบ่งการปกครองทั้งหมด 13 หมู่บ้าน จนมาถึงวันที่ 19 มกราคม พ. ศ.2539 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้ยกฐานะของสภาตำบลแม่กรณ์ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ในปัจจุบันที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

         การองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ตั้งอยู่ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงรายไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ตามถนน เด่นห้า - ดงมะดะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยเริ่มเดินทางตั้งแต่ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงรายตามถนนสายกลาง เขตเทศบาลนครเชียงราย ผ่านมายังสี่แยกประตูเชียงใหม่ เข้าสู่ถนนราชโยธา มาจนถึงสี่แยกเด่นห้า - ดงมะดะ โดยให้เดินทางมาตามเส้นทางโดยไม่ต้องเลี้ยวที่ไหนเลย ถ้านับจากสี่แยกเด่นห้า มาตามเส้นทาง เด่นห้า- ดงมะดะ จะมีระยะทาง 13.5 กิโลเมตรโดยประมาณ ซึ่งการเดินทางเข้าถึงตำบลแม่กรณ์สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง เส้นทางที่สามารถเข้าถึงตำบลแม่กรณ์มีอยู่ 2 เส้นทางหลัก คือ
เส้นทางที่ 1 เดินทางตามเส้นทาง ถนนสาย เด่นห้า – ดงมะดะ

            ถ้านับการเดินทางจากสี่แยกเด่นห้า มาตามเส้นทาง ถนนเด่นห้า- ดงมะดะ จะมีระยะทาง 13.5 กิโลเมตรโดยจะผ่านชุมชนเด่นห้า, ชุมชนหนองเหียง, ชุมชนหนองปึ๋ง, ชุมชนหัวฝาย, โรงเรียนสามัคคี 2 , ชุมชนหน้าศูนย์วิจัย ซึ่งเป็นเขตเทศบาลนครเชียงราย และผ่านบ้านหนองสแล๊ป , วิทยาลัยเทคนิคกาญจนา , บ้านหนองหม้อ, บ้านประตูล้อ เขต อบต. ป่าอ้อดอนชัย ก็จะเข้าสู่เขตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ โดยจะสังเกตเห็นไร่บุญรอดบิวเวอร์รี่ อยู่ด้านขวามือก็ถือว่าเข้าสู่เขตองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นเขตบ้านแม่กรณ์ หมู่ที่ 1 , บ้านป่าสักทอง หมู่ 13 แล้วจึงพบกับสามแยกบ้านสวนดอก หมู่ที่ 3 หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ สามแยกจะไปวัดร่องขุ่น” โดยให้เดินทางตรงมาอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ก็จะเป็นที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ซึ่งตั้งอยู่เขตบ้านฝั่งหมิ่น หมู่ 7 และจะตั้งอยู่ติดกับอนามัยประจำตำบลบ้านฝั่งหมิ่น โดยอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกัน

เส้นทางที่ 2    เดินทางตามเส้นทางถนนสาย วัดร่องขุ่น– สวนดอก

           ถ้านับการเดินทางจากสี่แยกแม่กรณ์ ที่อยู่บริเวณโรงแรมลิตเติ้ลดั๊ค มาตามทางหลวงหมายเลข 1 สายพหลโยธิน (เชียงราย-อำเภอแม่ลาว–อำเภอพาน) จะผ่านเขตพื้นที่ตำบลสันทรายและเขตตำบลป่าอ้อดอนชัยจนมาถึงบริเวณแยกวัดร่อง ขุ่น ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ซึ่งสถานที่ดังกล่าวนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จักเพราะว่าวัดร่องขุ่นเป็นวัด ที่สร้างโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นสถานที่แสดงศิลปะของศิลปินวาดรูปที่มีชื่อเสียงของล้านนา โดยให้เลี้ยวมาทางขวามือตามทางทางหลวงหมายเลข 1208 (บ้านร่องขุน – บ้านสวนดอก) ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1211 อีกประมาณ 1.5 กิโลเมตรก็จะเป็นที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ซึ่งตั้งอยู่เขตบ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 และจะตั้งอยู่ติดกับอนามัยประจำตำบลบ้านฝั่งหมิ่น ในเขตพื้นที่เดียวกัน

 

พื้นที่

           องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 108.45 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 67,778.88 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ

           พื้น ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับพื้นที่ราบระหว่างภูเขาและพื้นที่อยู่ติดกับเขตป่า สงวน ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ เช่น ลำน้ำกรณ์ ลำห้วยยาดี ลำห้วยปู่โท้ ลำห้วยหัวทุ่ง ลำห้วยผักแปม ลำห้วยโป่ง ลำห้วยม่อนโค้ง ลำห้วยต้นผึ้ง ลำห้วยเหนือ ลำห้วยสันมะนะ ลำห้วยแม่ซ้าย ลำห้วยแม่สาด ลำห้วยหก ลำห้วยเหี้ย ลำห้วยตาด ลำห้วยบ้านห่าง ลำห้วยแม่ต๊าก ลำน้ำแม่สาด ลำห้วยถ้ำ ลำห้วยสางสร้อย ลำห้วยแม่สาดน้อย ลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน จะมีอุณหภูมิ อยู่ระหว่าง 32 – 36 องศาเซลเซียส ฤดูหนาว จะมีอุณหภูมิ อยู่ระหว่าง 12 – 34 องศาเซลเซียส ฤดูฝน จะมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 25 – 36 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝน ประมาณ 290 มิลลิลิตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโป่งแพร่ ตำบลป่าก่อดำ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว เชียงราย
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จำนวนหมู่บ้าน มีทั้งหมดทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน

         จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต . เต็มทั้งหมู่บ้าน 13 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1 – 13

 1. หมู่ที่  1 แม่กรณ์ 
 2. หมู่ที่ 2 เวียงหวาย  
 3. หมู่ที่  3 สวนดอก 
 4. หมู่ที่ 4 แม่สาด   
 5. หมู่ที่ 5 เมืองรวง   
 6. หมู่ที่ 6 ปางมุ้ง   
 7. หมู่ที่ 7 ฝั่งหมิ่น   
 8. หมู่ที่ 8 บ้านใหม่    
 9. หมู่ที่ 9 ปางกอก 
 10. หมู่ที่ 10 ปางริมกรณ์   
 11. หมู่ที่ 11 ปางอ้อ    
 12. หมู่ที่ 12 หนองเขียว
 13. หมู่ที่ 13 ป่าสักทอง

ประชากร

            ประชากร ทั้งสิ้น 6,383 คน แยกเป็นชาย 3,156 คน หญิง 3,227 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 59 คน / ตารางกิโลเมตร โดยแยกเป็นรายหมู่บ้านดังตารางต่อไปนี้ ( ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2551 ) และข้อมูลครัวเรือน จาก จปฐ.2

หมู่ที่ / บ้าน

ประชากร

จำนวนครัวเรือน

 

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ที่ 1 บ้านแม่กรณ์

229

229

417

134

หมู่ที่ 2 บ้านเวียงหวาย

170

173

290

91

หมู่ที่ 3 บ้านสวนดอก

252

290

250

84

หมู่ที่ 4 บ้านแม่สาด

476

479

684

194

หมู่ที่ 5 บ้านเมืองรวง

221

224

391

127

หมู่ที่ 6 บ้านปางมุ้ง

229

246

446

138

หมู่ที่ 7 บ้านฝั่งหมิ่น

178

169

330

101

หมู่ที่ 8 บ้านใหม่

72

100

144

49

หมู่ที่ 9 บ้านปางกอก

128

147

262

79

หมู่ที่ 10 บ้านปางริมกรณ์

456

475

733

242

หมู่ที่ 11 บ้านปางป่าอ้อ

106

109

133

44

หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขียว

410

351

633

160

หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักทอง

229

235

398

148

รวม

3,156

3,227

6,383

1,591

จำนวนประชากร แยกตามช่วงอายุ

ช่วงอายุประชากร

จำนวนเพศชาย ( คน)

จำนวนเพศหญิง ( คน)

จำนวนรวม ( คน)

น้อยกว่า 1 ปี เต็ม

1 ปีเต็ม – 2 ปี

3 ปีเต็ม – 5 ปี

6 ปีเต็ม – 11 ปี

12 ปีเต็ม – 14 ปี

15 ปีเต็ม – 17 ปี

18 ปีเต็ม – 49 ปี

50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม

มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป

15

41

67

160

116

139

1,309

396

303

11

33

52

151

90

143

1,390

392

306

26

74

119

311

206

282

2,696

788

609

รวมทั้งหมด

2,543

2,568

5,111

สภาพทางเศรษฐกิจ

           ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ได้แก่ ทำไร่ ทำสวน ทำนา เลี้ยงสัตว์ รองลงมาได้แก่ รับจ้างทั่วไป ค้าขายและรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ

หน่วยธุรกิจในเขต อบต .

- ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 3 แห่ง ได้แก่ ปั๊มน้ำมัน ปตท.( เด่นห้าปิโตเลี่ยม) , ปั๊มน้ำมันตะวันสยามขุนกรณ์ และปั๊ม เอส. พี. ตั้งอยู่บริเวณสามแยกบ้านสวนดอก

- โรงงานอุตสาหกรรม 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานเชียงรายโฟรเซ่นฟุ๊ด  เป็นโรงงานผลิตอาหาแช่แข็ง โรงงานหาญเจริญคอนกรีต เป็นโรงงานผลิตท่อน้ำขนาดใหญ่ และโรงงานเวียงพิงค์ 2002 เป็นโรงงานผลิตน้ำแข็งขนาดใหญ่

- โรงสีขนาดกลางอยู่กระจายตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตตำบล 15 แห่ง

การศึกษา

         มีโรงเรียนประถมศึกษา จัดการศึกษาตั้งแต่ อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

- โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง ( โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ หมู่ 1 และโรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ หมู่ 10)

- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง ( โรงเรียนปางคึก ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 เป็นโรงเรียนขยายโอกาส)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล 3 ขวบ รวม 3 แห่ง

           ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อปลาย ปี พ . ศ.2545 ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กรณ์ หมู่ที่ 1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเขียว หมู่ที่ 12 และได้รับการถ่ายโอนจากสำนักงานการประถมศึกษา( สปช. เดิม) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางริมกรณ์ มีพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปฎิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ โดยเริ่มต้นในปีงบประมาณ 2548 เป็นปีแรก
          
ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ได้ดำเนินการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับตำบล ( บริเวณโรงเรียนบ้านแม่สาดเดิม) โดยนำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กรณ์ หมู่ที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเขียว หมู่ที่ 12 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางริมกรณ์มารวมกันไว้ในที่เดียวกัน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กเล็กให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ประกอบกับมีการจัดการในเรื่องการให้การบริการจัดรถยนต์ รับ- ส่ง เด็กเล็กตามหมู่บ้านมายังสถานศึกษาด้วย - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 13 แห่ง
          
โดยองค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่กรณ์ ได้รับการถ่ายโอนมาตามโครงการถ่ายโอนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งานสนับสนุนที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้านในปีงบประมาณ 2549 ที่ผ่านมา ครบทั้ง 13 หมู่บ้าน ปัจจุบัน ได้รับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, หนังสือพิมพ์มติชน, หนังสือพิมพ์ข่าวสด และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ให้แก่ประชาชน

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด/ สำนักสงฆ์ 10 แห่ง ได้แก่ วัดแม่กรณ์ หมู่ 1 , วัดเวียงหวาย หมู่ 2 , วัดสวนดอก หมู่ 3 , วัดแม่สาด หมู่ 4 , วัดท่าไคร้ หมู่ 5 , วัดปางสนุก หมู่ 6 , วัดฝั่งหมิ่น หมู่ 7 , วัดปางกอก หมู่ 9 , วัดปางริมกรณ์ หมู่ 10 , วัดใหม่ขุนกรณ์ หมู่ 11
- โบสถ์คริสต์ 2 แห่ง ได้แก่ คริสต์จักรบ้านสวนดอก หมู่ 3 , คริสตจักรบ้านหนองเขียว หมู่ 12

สาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ หมู่บ้าน 2 แห่ง ได้แก่ รพสต.ตำบลบ้านฝั่งหมิ่น หมู่ 7 และรพสต.บ้านปางริมกรณ์ หมู่ 10
- สถานพยาบาลเอกชน 3 แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 98 %

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ตู้ยามตำรวจ 1 แห่ง

          ตั้งอยู่บริเวรบ้านหนองหม้อ ตามเส้นทางเด่นห้า- ดงมะดะ รับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลแม่กรณ์ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจให้บริหารประชาชน จำนวน 3 นาย และยังมีสายตรวจอาสาที่ได้รับการฝึกอบรมจากทางที่ว่าการอำเภอเมือง มาปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกวัน โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งยังมีศูนย์จอมจันทร์ เป็นศูนย์รวมของอาสาสมัครป้องภัยฝ่ายพลเรือนประจำตำบลแม่กรณ์ ( อปพร. แม่กรณ์ ) มีจำนวน อาสาสมัครป้องภัยฝ่ายพลเรือนที่ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 86 นาย และพร้อมปฏิบัติการทันทีที่เรียกใช้ จำนวน 25 นาย

การคมนาคม

          การ คมนาคม มีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1211 และทางหลวงจังหวัด หมายเลข 128 เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมติดต่อกันภายในตำบลแม่กรณ์ และตำบลใกล้เคียง อีกทั้งยังมีเส้นทางที่ติดต่อระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ คือ

เส้นทางที่ 1 ถ . เด่นห้า
-
ดงมะดะ ติดต่อหมู่ที่

1 , 3 , 5 , 7 , 8

เส้นทางที่ 2 ถ . สวนดอก
-
ร่องขุ่น ติดต่อหมู่ที่ 2 , 5
เส้นทางที่ 3 ถ . บ้านใหม่
-
น้ำตกขุนกรณ์ ติดต่อหมู่ที่ 6 , 8 , 9 , 10 , 11
เส้นทางที่ 4 ถ . หมู่บ้าน
-
หมู่บ้าน ติดต่อหมู่ที่

4 , 5

เส้นทางที่ 5 ถ . หมู่บ้าน
-
หมู่บ้าน ติดต่อหมู่ที่ 3 , 5 , 12
การโทรคมนาคม

- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณสามแยกบ้านสวนดอก หมู่ที่ 3

- มีบริการตู้โทรศัพท์สาธารณะ 8 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 5 , 7 , 9 , 10 , 13

การไฟฟ้า

          มีไฟฟ้าครบทั้ง 13 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมด 1,400 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90 ของครัวเรือนทั้งหมด

แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำห้วย, ลำน้ำ 19 สาย ได้แก่ 1. ห้วยยาดี 2. ห้วยปู่โท้ 3. ห้วยผักแปม

4. ห้วยหัวทุ่ง 5. ห้วยโป่ง 6. ห้วยแม่ต๊าก 7. ห้วยสันมะนะ 8. ห้วยม่อนโค้ง 9. ห้วยต้นผึ้ง

10. ห้วยเหนือ 11. ห้วยแม่ซ้าย 12. ห้วยหก 13. ห้วยแม่สาด 14. ห้วยเหี้ย 15. ห้วยตาด

16. ห้วยบ้านห่าง 17. ห้วยถ้ำ 18. ห้วยสางสร้อย 19. ห้วยแม่สาดน้อย

- บึง , หนอง และอื่นๆ 2 แห่ง 1. หนองหลวง 2. หนองช้างคต

ประเภทลำน้ำ , ลำห้วย

1. ห้วยยาดี 5. ห้วยโป่ง 9. ห้วยต้นผึ้ง 13. ห้วยแม่สาด 17. ห้วยถ้ำ
2. ห้วยปู่โท 6. ห้วยแม่ต๊าก 10. ห้วยเหนือ 14. ห้วยเหี้ย 18. ห้วยสางสร้อย
3. ห้วยผักแปม 7. ห้วยสันมะนะ 11. ห้วยแม่ซ้าย 15. ห้วยตาด 19. ห้วยแม่สาดน้อย
4. ห้วยหัวทุ่ง 8. ห้วยม่อนโค้ง 12. ห้วยหก 16. ห้วยบ้านห่าง  

ประเภทหนอง , บึง

1. หนองหลวง 2. หนองช้างคต

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย ( น้ำล้น) 29 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น 940 แห่ง
- บ่อโยก 6 แห่ง
- บ่อน้ำบาดาล 10 แห่ง

ข้อมูลอื่น ๆ

 1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

            ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงและที่ราบระหว่างหุบภูเขา
  - ป่าไม้ อยู่ทางทิศตะวันตก ของตำบล ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำแม่ลาวฝั่งซ้าย และป่าแม่กกฝั่งขวาในพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ที่ 11 และพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 3, 4, 5, 6, 7, 9,10 ตำบลแม่กรณ์
  - มีเขตป่าวนอุทยานเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ น้ำตกขุนกรณ์ ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดของจังหวัดเชียงราย มีความสูง ถึง 70 เมตร เป็นตำบลที่มีต้นน้ำลำธารหลายสาย
  - บ่อน้ำทิพย์ ( หรือบ่อน้ำแก้ว) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านปางมุ้ง หมู่ 6

 2. มวลชนจัดตั้ง
  ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น 1,000 คน
  กลุ่ม อปพร. ประจำตำบล 1 รุ่น 60 คน

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่การรวมกลุ่มของประชาชน

กลุ่มทำไม้กวาดและตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ที่ 9 , 13
กลุ่มอาชีพแปรรูปและถนอมอาหาร หมู่ที่ 10 , 8 , 3 , 7
กลุ่มออมทรัพย์ 13 กลุ่ม
กลุ่มร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 5 , 4 , 7
กลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 1 , 2
กลุ่มธนาคารข้าว หมู่ที่ 2 , 8
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 13 หมู่บ้าน

จุดเด่นของพื้นที่

          พื้นที่ ตำบลแม่กรณ์ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและติดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและมีแหล่งน้ำสร้างขึ้นที่สามารถที่จะนำมาใช้ใน การเกษตร ได้ตลอดทั้งปีและยังมีเขตป่าวนอุทยาน คือ น้ำตกขุนกรณ์ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังมิได้รับการพัฒนาให้เป็นที่รู้จักอีก จำนวนมาก โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมตามหมู่บ้านชนเผ่าต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตติดต่อกับตำบลห้วยชมภูและตำบลอื่น ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

 • กระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
            
  ลักษณะ กระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ จะแบ่งตาม โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์เป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายคณะผู้บริหารและฝ่ายสภาฯ
            ฝ่ายบริหาร มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานส่วนตำบล รับผิดชอบในการบริหารงานสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล โดยขึ้นตรงต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ แบ่งโครงสร้างออกเป็น 4 ส่วน
 1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์เป็นผู้บังคับบัญชา ปัจจุบัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ทำหน้าที่ของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย รับผิดชอบในด้านงานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานพิมพ์ดีด งานการเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการ งานการประชุม งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติ งานนิติกร งานการพาณิชย์ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี และงานขออนุมัติดำเนินการตราข้อบัญญัติ ฯลฯ
 2. ส่วนการคลัง มีหน้าส่วนการคลัง เป็นผู้บังคับบัญชาและดูแลรับผิดชอบ ขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การจรวจเงิน การหักภาษีเงินได้ การนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน งานรายงานเงินคงเหลือประจำวัน การจัดทำงบประมาณ งานแสดงฐานะทางการเงิน งานงบทรัพย์สิน- หนี้สิน งบโครงการเงินสะสม งานการจัดทำบัญชีทุกประเภท และงานทะเบียนคุมเงินรายได้รายจ่าย ฯ ล ฯ
 3. ส่วนโยธา มีหัวหน้าส่วนโยธา เป็นผู้บังคับบัญชาและดูแลรับผิดชอบ ขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจ - ออกแบบ เขียนแบบถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ งานการประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ งานก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงทาง งานควบคุมอาคาร สะพาน แหล่งน้ำ และงานควบคุมการก่อสร้าง ฯลฯ
 4. ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้บังคับบัญชาและดูแลรับผิดชอบ ขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ปัจจุบัน ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ทำหน้าที่ของหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานกิจการโรงเรียน ฯลฯ

          ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาและดูแลรับผิดชอบ ขึ้นตรงต่อ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามคำสั่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ชี้แจงกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการ ทำระเบียบราชการประชุม ทำรายงานการประชุมและตรวจสอบรักษาเอกสารของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แจ้งมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไปยังผู้เกี่ยวข้องและช่วยเหลือประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบล ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุม

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

          องค์การ บริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีบุคลากรที่เป็นคณะผู้บริหาร จำนวน 4 คน พนักงานส่วนตำบลที่เป็นข้าราชการประจำ จำนวน 16 คน และพนักงานจ้าง จำนวน 22 คน แยกเป็นตำแหน่งในสำนักงานปลัด และส่วนราชการภายในต่าง ๆ ดังนี้

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

1.นายรัติพงศ์ เทพสุภา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
2.นายเดช พรมเลข ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ คนที่ 1
3.นายอุดร ดวงตา ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ คนที่ 2
4.นางสาว นฤมล สมบัติ ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

งบประมาณ

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา

รายได้จากภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง 1,189,858.36 บาท
รายได้จากภาษีจัดสรร 16,581,675.59 บาท
รายได้จากค่าธรรมเนียม 157,078.84 บาท
รายได้จากทรัพย์สิน 271,704.55 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด 128,490.00 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป+ รายรับอื่น 7,946,675.00 บาท
รวมรายรับทั้งสิ้น 26,275,482.34 บาท 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ม.7 ต.แม่กรณ์ อ.แม่กรณ์ จ.เชียงราย 57130
Tel. 053726368-9 Fax ต่อ 18 Email : webmaster@maekorn.go.th
?Copyright 2009. maekorn.go.th All rights reserved. Powered by
TNMEDIA